sâmbătă, 27 iunie 2015

AUTO-ÎMBĂLSĂMAREA | SELF-EMBALMING

Da, aţi citit bine.
Trebuie început prin faptul că el s-a concentrat pe efectele acestui bau-bau, metanolul provenit din aspartam. Nu ştiu dacă a cercetat personal sau doar a consultat literatura de specialitate/alte bloguri.

Lanţul metanol – formaldehidă – acid formic


Organismul interacţionează cu mediul şi prin procesele metabolice pe care le are. Direcţionarea lui într-un sens sau altul îi garantează supravieţuirea. Celula moare când metabolismul este echilibrat.
Aşadar, pentru a nu lăsa nimic la voia întâmplării, celulele şi-au dezvoltat, încă din faza unicelulară a vieţii, enzime. Minunate molecule care influenţează şi grăbesc un proces biochimic.
Pentru că ele fac şi desfac, enzimele sunt folosite şi în detoxifiere.


Metanolul este un toxic – trebuie eliminat. Aşa că este oxidat la formaldehidă (ingredientul de bază din formol, ăla folosit la îmbălsămări), care nici ea nu e o moleculă prietenoasă celulei. Deci, o oxidează şi pe ea la acid formic, care devine apă şi bioxid de carbon (pe care le expirăm şi excretăm urinar).


Surse de metanol (rezumat şi comentarii proprii)Ţigaretele şi fumul de ţigară;

Fructele şi legumele (şi sucurile lor) conservate, îmbuteliate, ambalate aseptic în cutii de carton sau plastic (aproape că nu înţeleg care e problema – sucul sau recipientul);

Coacăzele şi roşiile (pătlăgelele roşii)
Bineînţeles, cultura culinară europeană (e material american, ce vreţi?) are metode de îndepărtare a metanolului din roşii (faţă de incultura americană), făcând astfel sosul de roşii sigur pentru consumul uman.
„Nu e vreun motiv să nu te răsfeţi cu câte o felie ocazională de roşie negătită dintr-o salată sau un chizburgăr (cheeseburger). Doar cu moderaţie, bineînţeles! (vorbim de roşii)
Excepţia italienească şi franţuzească: fierberea îndelungată
Şi acum începe dovada irefutabilă: „Înainte de sucurile dietetice, introduse în magazine acum 25 ani, Italia avea o incindenţă extrem de redusă a SM, chiar dacă italienii consumă cele mai multe conserve de roşii din lume per capita.”
SIGUR! N-are nici o legatură cu accesul la mijloacele de diagnostic, cu faptul că femeile nu mai sunt casnice şi nu stau să le pună propriilor copiii scutece la 36 ani! Nici cu faptul că în Italia (ţară latină) era ruşinos să fii bolnav şi, mai ales, fata să rămână neluată de vreun bărbat păros (şi puturos). Şi nici o legatură cu neseriozitatea specifică mediteraneenilor în a raporta corect cazurile apărute. 
Deci, ne bucurăm că, deşi conservele de roşii conţin suficient metanol încât să ne omoare, putem să facem sos de roşii fierbându-le...
"Mamele italience, de obicei, golesc conservele de roşii zdrobite sau tăiate într-o crăticioară, dimineaţa devreme, şi le lasă să fiarbă cel puţin 3 ore, pentru a căpăta aromă şi consistenţă (!!! ele nu muncesc???), iar metanolul face puf! şi dispare.

Aspartamul este descompus, moleculă la moleculă, în metanol. Cică fără sucuri dietetice sau alte alimente „de dietă”.
Vai, le voi spune tuturor cunoscuţilor mei, cei care beau cola zero zahar şi alte sucuri de-astea, oameni care n-au leziuni neurologice, care n-au anticorpi antinucleari, care n-au psoriazis şi nu au nici o problemă cu tiroida sau articulaţiile, să nu mai bea! Pentru că eu n-am băut, dar am făcut boala!
Alimentele afumate (peşte şi cărnuri), pentru că, în literatura englezească, metanolul este denumit şi „wood alcohol” (alcool distilat din lemn), deci musai lemnul natural e rău (nu-i bai, folosim melamina, chinezii aşa au omorât caţei şi bebeluşi). Focul eliberează metanolul (tot ăla care se evaporă din sucul de roşii fiert, însă rămâne în alimentele încălzite peste punctul de volatilizare a metanolului). 
Logic, unde se mănâncă afumatură, incidenţa SM e mare (coincidenţă: tot acolo se investesc bani în sistemul medical, ca mecanism de economisire pe termen lung!)
Se afirmă că scoţienii sunt lideri mondiali la SM, dar Canada e în top:

Contra-exemplu cu insulele Faroe, că cică acolo nu ştiau de afumături (neavând lemn) sau SM până când nu au intrat cotropitorii cu ţigaretele şi alimentele conservate, în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Sau, poate, au venit cu doctori după ei, şi i-au diagnosticat pe tinerii care începeau să nu se mai ţină pe picioare.
Cred că e de vină medicina pentru existenţa SM, nu?
Lichiorurile din fructe putrede (fermentate): fermierii europeni recuperează fructele căzute pe pământ, le ţin în cazane până când se termină sezonul, apoi le procesează şi obţin alcool distilat. Problema e că fructele stricate sunt contaminate cu bacterii ce eliberează metanolul din pectină.
Sigur, majoritatea beţivilor de la ţară din România au SM, nu???
Nici măcar nu sunt atâtea intoxicări cu metanol pe cât te-ai aştepta, ceea ce înseamnă că la noi (încă) se distilează bine material de calitate, nu ca ăia morţi de metanol la începutul anului.
În altă ordine de idei, pectina (adică, direct coaja de mere) e adaugată de „gospodine” când fac gem de fructe care nu prea se întăreşte. Deci, mamele şi bunicile sunt de vină că au făcut gemuri, iar copiii au mâncat, şi apoi, la 15 ani distanţă, s-au ales cu SM.
Şi doctorii, că există şi ştiu să diagnosticheze. 
Şi tehnica, că face aparatura RMN şi "vede" leziunile. 

Şi bolnavii, că vor să fie diagnosticaţi, apoi trataţi, ca să fie şi ei OK per total.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aspartame

up next, the English version
SELF-EMBALMING
Yes, you read correctly.
I must start by saying that he really focused on this bogey, the methanol from aspartame. I do not know whether he researched it personally or if he only read the scientific literature/other blogs.

Methanol – formaldehyde – formic acid chain


The body interacts with the environment thru its metabolic processes, too. The ability to direct the metabolism in a way or another guarantees the body’s survival. The cell dies when the metabolism is equilibrated.
That is why, in order to not let anything at hazard, the cells developed enzymes right from their unicellular life. Those wonderful molecules influence and hurry the biochemical processes.
Because they make and break, enzymes are used in detoxification.

Methanol is toxic – it must be eliminated. So it is oxidized to formaldehyde (the basic ingredient in formalin, the one used in embalming), which is also not a cell-friendly molecule. So, it oxidizes it to formic acid, that is transformed into water and carbon dioxide (which are expired and urinary excreted).


Methanol sources (summary and own comments)Cigarettes and cigar smoke;

Fruit and vegetables (and their juices) canned, aseptically bottled in cardboard or plastic recipients (I almost don’t get where’s the problem – the juice or the recipient);

Black currants and tomatoes
Of course, "the European culinary culture" (what? it is an American paper-y stuff) has methods to get rid of methanol out of tomatoes (unlike the American inculture), making the tomato sauce safe for human consumption.”
"There is no reason to indulge with an occasional slice of uncooked tomato in a salad or in a cheeseburger. But with moderation, of course!"
The Italian and French exception: "long boiling".
And now, the irrefutable proof: "Before introducing diet sodas, 25 years ago, Italy had an extremely low incidence of MS, even if Italians are the heaviest canned tomato consumers in the world."
OF COURSE! It has nothing to do with better access to diagnosis means, with the fact that women are no longer house-bound and they are no longer willing to put diapers to their 36 years old diseased children! Nor it has something to do that in Italy (a Latin country) is shameful to be sick and, especially for girls, it’s horrible to not get married, even with a hairy (and stinky) man. And certainly it has nothing to do with the Mediterranean specific lack of seriousness in rightfully reporting medical cases.
So, let’s be happy that, although tomatoes have enough methanol to kill us, we can have tomato sauce just by boiling them…
"Usually, Italian mothers empty crushed or diced tomato cans into a saucepan early in the morning, and let it boil for at least 3 hours, to have flavor and consistency (!!!aren’t those ladies working???), and the methanol inside goes pouf! and disappears."

Aspartame is decomposed, molecule for molecule, in methanol. Apparently, no diet sodas or other "diet" foods.
Oh, dear, I will tell all my acquaintances that indeed drink sugarless coke and other diet sodas, people with no neurological lesions, with no antinuclear antibodies, that do not have psoriasis, and have no thyroid or joint issue, to stop drinking those! Because I didn’t drink, but I got sick!
Smoked foods (fish and meats), because, in English literature, methanol is also called "wood alcohol" (alcohol distilled of wood), so indeed natural wood is bad (no biggie, we can use melamine, that is how the Chinese killed puppies and babies). The fire frees the methanol (the same that evaporates out of the boiled tomato sauce, but remains in the foods warmed over methanol volatile point).
Of course, where they eat smoked things, MS incidence is high (coincidence: also, they invest money into the medical care system, because they think of it as a long term saving mechanism)
It says that Scottish people are world MS leaders in prevalence, but Canada is in top:

http://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/facts-statistics-infographic

Counter-example with Faroe Islands, like they didn’t knew anything about smoking (not having wood) or MS until the invaders came over with their cigarettes and canned foods during the 2nd World War. 
Or, maybe, they also came with doctors, and those doctors got the youngsters diagnosed when they couldn’t stay up straight.
Shouldn't I think medicine is the culprit for MS?
Liqueurs of rotten (fermented) fruit: the European farmers retrieve the fruit fallen on the soil, and keep them in huge recipients until the season is over, then the fruit get processed and the farmers have distilled alcohol. The problem is that the rotten fruit are contaminated with bacteria that release methanol from pectin.

Of course, most drunks in the country side in Romania have MS, don’t they???
There are not even as many methanol intoxications as I would have expected, which means that in our side of the world they are (still) doing a nice job distilling good quality material, unlike those dead of methanol intoxication 
Next, pectin (meaning, mostly apple peel) is added by cooks when doing jam that isn’t going to stiffen. So, mothers and grandmothers are the culprit for making jams, which were eaten by kids, who 15 years later, have MS.And the doctors, because they exist and diagnose.And the science, because it improves MRIs and “sees” lesions.And the sick, because they wish to be diagnosed, then treated, in order to be overall OKish.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu